Nasionale Kamp / National Camp

Wat ons doen
By elke nasionale kamp wil ons:
aan kampers ’n geleentheid gee om geloofskeuses te maak kampers blootstel aan Bybelstudie en gebed sodat hulle verhouding met God kan groei kampers blootstel aan die nood van die wêreld en motiveer om iets daaraan te doen kampers kans gee om mekaar te leer ken, vriendskappe te sluit en deel te word van die helingsproses in ons land by kampers ’n waardering kweek vir ander kultuurgroepe geloofseenheid sigbaar demonstreer kampers toerus met vaardighede wat hulle op ander gebiede van hulle lewens kan gebruik.

Die belangrikste aktiwiteite is:
Bybelstudie
Lof en aanbidding
Avontuuraktiwiteite
Werkswinkels oor interessante onderwerpe soos kunsvlyt, leierskap, gebed en berading.

What we do
At the national camp we aim to:
give campers an opportunity to make faith choices give them an opportunity to study the Bible and pray, so that their relationship with the Lord can grow expose campers to the need of the world and motivate them to do something about it give campers opportunities to get to know one another, make new friends and be part of a process of healing help campers to develop appreciation for other cultural groups demonstrate unity in faith equip campers with practical skills that they can apply in various situations The main activities at the camp:
Bible study
praise and worship
adventure activities
workshops about interesting topics such as arts and crafts, leadership, prayer and counselling.

religion