Charity profile

Welkom by die webblad van Canticum Novum, Stellenbosch Studente Kerkkoor.

Canticum Novum is die enigste koor in Suid-Afrika wat hoofsaaklik gewyde musiek sing en terselfdertyd oorwegend uit studente en jong werkendes bestaan. Hoewel voltyds aan die NG Moedergemeente op Stellenbosch gekoppel, is Canticum Novum ook 'n verhoogkoor wat in sy repertorium 'n wye verskeidenheid dek.

Koop ons mp3s op ThatGig
Volg ons op Facebook
Kyk ons foto's op Picasa
Volg ons op Twitter 

Het jou kontakbesonderhede verander? Indien wel, lig ons asb in.

Welcome to the website of Canticum Novum, Stellenbosch Student Church Choir.

Canticum Novum is the only choir in South Africa consisting of mostly students and young with a repertoire dedicated primarily to sacred music. While being part of the Dutch Reformed Church of Stellenbosch on a full time basis, the choir is also a concert choir with a broad repertoire.

Buy our mp3s on ThatGig
Follow us on Facebook
See our photos on Picasa
Follow us on Twitter

Did your contact details change? If so, let us know.